Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Meisje van de linnenkamer

1.0 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De Stichting: De Stichting Project 2020 Muziektheater Bevrijding Drenthe statutair gevestigd te Paterswolde;
  2. Bezoeker: een ieder die het meisje van de linnenkamer bijwoont al dan niet na aanschaf van een Toegangsbewijs;
  3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van De Stichting;
  4. Locatie of Theater: de gebouwen van Fletcher Familiehotel te Paterswolde met theaterzaal en de daarbij behorende voorzieningen, backstage, horecagelegenheden, toegangswegen, tuin en parkeergelegenheid,
  5. Evenement: de voorstelling Meisje van de linnenkamer waar een of meerdere personen al dan niet tegen betaling aan deelnemen;
  6. Toegangsbewijs: een eenmalig aan de Bezoeker verstrekt bewijs, voorzien van de vereiste controlevoorzieningen, dat slechts de houder daarvan (eenmalig) toegang verschaft tot een Evenement;
  7. Verzekeringsmaatschappij: waarmee de Bezoeker een overeenkomst kan aangaan ten behoeve van een annuleringsverzekering;
  8. Gemachtigde: een partij waar De Stichting een overeenkomst mee heeft afgesloten ten behoeve van een Evenement in het Theater, daaronder begrepen een zogenaamde voorverkoopadres zijnde een door De Stichting aangewezen en erkende officiële verkooppunten van een derde-partij waar Toegangsbewijzen of andere vormen van dienstverlening vanwege een Evenement kunnen worden aangeschaft.

1.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het Evenement, aankopen in de webwinkel van De Stichting en de aanschaf van alle Toegangsbewijzen daarvoor tussen de Bezoeker van het Evenement en De Stichting en/of de Gemachtigde(n), ongeacht hoe die overeenkomst tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel van De Stichting onder www.meisjevandelinnenkamer.nl en/of betreding van de Locatie, gaat de Bezoeker akkoord met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing voor een ieder die enig Evenement of een andere activiteit in het Theater bijwoont of om welke reden dan ook in het Theater aanwezig is, zelfs zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met De Stichting of de Gemachtigde(n) heeft gesloten.

1.3 De Stichting en/of het Theater kan huisregels hanteren, die naast deze Algemene Voorwaarden gelden en in dat geval op de website van De Stichting en/of het Theater zullen zijn te raadplegen. De Bezoeker verklaart zich door aanschaffen van het Toegangsbewijs op voorhand met dergelijke huisregels akkoord.

1.4 De Stichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht dergelijke wijzigingen op de website meisjevandelinnenkamer.nl als De Stichting zal worden vermeld. Als de Bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen na een dergelijke mededeling schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de Bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.5 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

1.6 De Stichting zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Theater naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. De Stichting zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. De Stichting zal tevens trachten de Evenementen in het Theater ongestoord te laten plaatsvinden. De Stichting spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

1.4 Iedere verspreiding, openbaarmaking, reproductie, verkoop of andere exploitatie van (delen van) de website of andere communicatiemiddelen toebehorend aan De Stichting, is ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van De Stichting.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

2.1 De Stichting verkoopt Toegangsbewijzen voor Evenementen via haar website, of via een gemachtigd verkooppunt.

2.2 Alle door De Stichting, dan wel door een gemachtigd verkooppunt gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door De Stichting en/of door Gemachtigde gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van Toegangsbewijzen door Gemachtigde.

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn Toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het Toegangsbewijs van een derde anders dan De Stichting of een Gemachtigde heeft verkregen, of (iii) het Evenement vanwege een niet aan De Stichting verwijtbare redenen of toerekenbare oorzaak geen doorgang vindt of onderbroken of afgebroken wordt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs, komt dit voor zijn rekening. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

2.4 De Bezoeker dient bij aanvang van het reserveren c.q. bestellen van een Toegangsbewijs duidelijk aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van een bepaalde korting die van tijd tot tijd kan worden aangeboden voor een betreffende voorstelling van het Evenement. Wanneer de bestelling is bevestigd, dan is het niet meer mogelijk een korting toe te passen op het Toegangsbewijs. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht gegeven.

2.5 De Stichting behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Toegangsbewijzen. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden/ongedaan worden gemaakt voor het surplus aan gereserveerde toegangsbewijzen (boven het maximum toegestane aantal).

2.6 De Bezoeker die een Toegangsbewijs aanschaft is verplicht tot het doen van betaling.

2.7 Wanneer De Stichting of Gemachtigde(n) de autorisatie van de betaling heeft ontvangen en verwerkt dan wordt de overeenkomst definitief en zal dit schriftelijk, binnen uiterlijk vijf werkdagen, bevestigd worden door overhandiging van een  via e-mail of per post met het Toegangsbewijs bijgesloten, voor een bepaald Evenement alleen elektronische Toegangsbewijzen (“e-tickets”) worden uitgeven.

2.8 Het Toegangsbewijs geeft uitsluitend toegang tot het Evenement welke hierop staat gespecificeerd.

2.9 Toegangsbewijzen kunnen niet worden omgeruild of geannuleerd.

2.10 De Bezoeker kan door De Stichting en/of een functionaris van het Theater gevraagd worden zich te identificeren. Indien de Bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Theater en het Evenement worden geweigerd, zonder ter zake enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs is gehouden om het Toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

4.0 Verblijf in het Theater

4.1 Gedurende zijn verblijf in het Theater dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen, alsmede eventuele huisregels van De Stichting en het Theater te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van betreffende of andere functionaris van het Theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies of (huis)regels handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Theater worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar Toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op de Locatie hangen zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

5.0 Aansprakelijkheid van het Theater en De Stichting

5.1 Bezoekers betreden de Locatie en wonen het Evenement bij op eigen risico. De Stichting noch het Theater is aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van de Bezoekers.

5.2 De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van De Stichting en/of het Theater, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, waaronder de Gemachtigde(n), tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de Locatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Stichting.

5.3 Indien en voor zover De Stichting ondanks het voorgaande jegens de Bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van De Stichting zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is.

5.4 Het Theater en/of De Stichting is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Theater en/of De Stichting. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Theater en/of De Stichting onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de het Theater en/of De Stichting, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.0 Persoonsgegevens

6.1 Vanwege het sluiten van een overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs met De Stichting of een Gemachtigde en het bezoeken van de website van De Stichting kunnen er (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door De Stichting verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid.

6.2 De Stichting gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

9.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker, handelend als rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en De Stichting en/of uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien worden in eerste instantie en exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland.

9.3 De Algemene Voorwaarden zijn gratis te raadplegen op en te printen vanaf de website.